مجموعه آپارتمانی بهارستان

اجرای عملیات نازک کاری و کلیه کارهای تاسیساتی 240 واحد آپارتمان مسکونی طی قرارداد شماره 3576/08/444 مورخ 16/12/1373 با زیربنای 17000 متر مربع به مبلغ 960 میلیون ریال منعقد گردید.

جزئیات پروژه

مبلغ پیمان:
960 میلیون ریال
زیر بنا:
17000 متر مربع
تاریخ:
16/12/1373