دانشکده نفت و گاز دانشگاه شیراز
ایستگاه راه آهن شیراز
پایانه مسافربری شاهین شهر اصفهان
استادیوم 15000 نفری قزوین
سازمان مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان
ایستگاه تقویت فشار گاز حاجی آباد
سلف سرویس دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد