عملیات اجرایی کنار گذر شرقی بناب

انجام عملیات راهسازی قطعه یک کنار گذر شرقی بناب (حد فاصل کیلومتر 000+0 الی 780+9- تقاطع شماره 1 با احتساب یک دستگاه تقاطع واقع در کیلومتر 100+01 و نیوجرسی کنار گذر شرقی حد فاصل کیلومتر 0+000 الی 700+19) شامل انجام عملیات خاکی، احداث کلیه ابنیه فنی لازم، احداث کانالها دریواسیون پل ها و آبروها، تهیه و نصب تابلو و علائم، گاردریل، نیوجرسی، تهیه مصالح مناسب، انجام قشرهای بیندر و توپکا، احداث پل و تقاطع ابتدای مسیر می‌باشد. این پروژه در مورخ 31/01/1400 طی قرارداد شماره 11483 با شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با مدت اولیه 36 ماه منعقد گردید.

جزئیات پروژه

کارفرما:
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
مشاور:
مهندسین مشاور پل رود
دستگاه نظارت:
مهندسین مشاور پل رود
مدت پیمان:
36 ماه
مبلغ پیمان:
1،513،360 میلیون ریال بر اساس فهرست بهای سال 1399
سه ماهه مبنای پیمان:
سه ماهه سوم سال 1399
شهر محل اجرا:
بناب - آذربایجان شرقی
طول مسیر:
حدود 10 کیلومتر راه، 20 کیلومتر نیوجرسی، یک دستگاه پل
تاریخ:
31/01/1400