ایستگاه تقویت فشار گاز حاجی آباد

این پروژه در تاریخ 12/08/1380 طی قرارداد شماره 990729 با شرکت ملی گاز ایران به امضاء رسید.

مبلغ اولیه پیمان بالغ بر 000،260،178، 32 ریال می‌باشد و مدت زمان پیمان 18 ماه برآورد گردیده است. مبنای قیمت پیمان بر اساس فهارس بهای ابنیه، برق و مکانیک سال 1380 بوده است.

زیربنای کلیه ساختمانهای صنعتی و غیر صنعتی 4500 متر مربع که شامل تاسیسات مکانیکال و الکتریکال کلیه ساختمانها می‌باشد. سطح محوطه ایستگاه 66500 متر مربع و جاده دسترسی به طول 10 کیلومتر می‌باشد.

جزئیات پروژه

کارفرما:
شرکت ملی گاز ایران
مدت پیمان:
18 ماه
مبلغ پیمان:
000،260،178، 32 ریال
شهر محل اجرا:
حاجی آباد - هرمزگان
زیر بنا:
4500 متر مربع
طول مسیر:
10 کیلومتر
تاریخ:
12/08/1380