سایت صنعتی میرزا کوچک خان

پروژه مورد نظر در قالب دو بخش اصلی با همکاری مهندسین مشاور صنعتی نوها بعنوان طراح دستگاه نظارت پروژه به مرحله اجرا رسید:


الف- بخش کشاورزی: در تاریخ 28/12/1376 طی قرارداد شماره 2234/111/925 با شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی منعقد گردید. مبلغ اولیه پیمان بالغ بر 000/680/444/13 ریال بر مبنای فهرست بهای سال 1370 به انضمام 25% افزایش سقف قرارداد بوده و مدت زمان پیمان 20 ماهه می‌باشد.
پروژه شامل احداث ساختمان های اداری، تاسیسات زیربنایی، تعمیرگاهها، مجموعه انبارها، پست برق، احداث خیابان ها و محوطه سازی حدود 25000 متر مربع می‌باشد. پروژه در تاریخ 10/12/1387 تحویل گردید و بدلیل تسریع در تحویل پروژه مشمول جایزه تسریع گردید.


ب- بخش عمومی: این پروژه در قالب دو قرارداد به اتمام رسید. قرارداد اول در تاریخ 7/10/1378 طی قرارداد شماره 2771/111/95 با شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی منعقد گردید. مبلغ اولیه پیمان بالغ بر 040/699/995/27 ریال به انضمام 25% افزایش سقف قرارداد بوده و مدت زمان پیمان 24 ماه می‌باشد. پروژه شامل احداث ساختمانهای اداری مرکزی سایت، بهداری، آتش نشانی، رستوران، انبار و سردخانه ها، پست های برق، مخابرات، حراست، احداث خیابانها و محوطه سازی تاسیسات زیربنایی، کانال آبرسانی و کانالهای زهکشی و محوطه سازی حدود 20 هکتار به انضمام خیابانهای اصلی و فرعی بوده که نهایتا در تاریخ 22/07/1381 تحویل قطعی شده است.
قرارداد دوم نیز در تاریخ 21/05/82 به شماره 778/11/925 با مبلغ اولیه پیمان 651/797/821/19 ریال منعقد گردید.

جزئیات پروژه

کارفرما:
شرکت توسعه نیشکر
مشاور:
مهندسین مشاور صنعتی نوها
دستگاه نظارت:
مهندسین مشاور صنعتی نوها
شهر محل اجرا:
اهواز - خوزستان