دانشکده نفت و گاز دانشگاه شیراز

این پروژه در تاریخ 83/12/9 طی قرارداد شماره 790141 با شرکت ملی گاز ایران به امضاءرسیده است. برآورد اولیه پیمان 96/351/881/162 و مدت زمان پیمان 18 ماه برآورد گردیده بود لکن نهایتا با مبلغ حدود 157/000/000/000 ریال و در مدت 48 ماه به اتمام رسید.
مبنای قیمت پیمان براساس فهارس بهای ابنیه، برق و مکانیک سال 83 بوده و موضوع پیمان اجرای کلیه کارهای ساختمانی و تاسیسات ساختمان دانشکده و محوطه سازی اطراف آن دستگاه بوده است.این پروژه با زیر بنایی بالغ بر 18500 مترمربع در ده طبقه با ترکیبی از اسکلت فلزی با سیستم قاب خمشی و سقف مرکب (composite)توسط مهندسین مشاور آتک طراحی گردید.

جزئیات پروژه

کارفرما:
شرکت ملی گاز ایران
مشاور:
مهندسین مشاور آتک
مدت پیمان:
48 ماه
مبلغ پیمان:
157/000/000/000 ریال
شهر محل اجرا:
شیراز
زیر بنا:
18500 متر مربع
تعداد طبقات:
10 طبقه
تاریخ:
83/12/9