ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

ساختمان اداره راه و شهرسازی استان البرز در 8 طبقه و به مساحت زیربنای 1200 متر مربع می‌باشد. این پروژه در مورخ 10/07/1400 طی قرارداد شماره 33969 با اداره کل راه و شهرسازی استان البرز با مدت اولیه 15 ماه منعقد گردید که شامل خاکبرداری، اجرای دیوار های حائل، اسکلت، میراگر ها، سفت کاری می‌باشد.

جزئیات پروژه

کارفرما:
اداره کل راه و شهرسازی استان البرز
مشاور:
مهندسین مشاور نوی
دستگاه نظارت:
مهندسین مشاور نوی
مدت پیمان:
15 ماه
مبلغ پیمان:
609،847 میلیون ریال بر اساس فهرست بهای سال 1400
سه ماهه مبنای پیمان:
سه ماهه اول سال 1400
شهر محل اجرا:
کرج - البرز
زیر بنا:
12000 متر مربع
تعداد طبقات:
8 طبقه
تاریخ:
10/07/1400