ایستگاه راه آهن شیراز

این پروژه که یکی از اصلی ترین ایستگاههای محور راه آهن اصفهان به شیراز می‌باشد در تاریخ 86/12/28 طی قرارداد شماره 3/109141 با شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به مرحله اجرائی رسید. مبلغ اولیه پیمان بالغ بر 263,980 میلیون ریال و مدت زمان پیمان معادل 18 ماه برآورد اولیه شده است.
مبنای قیمت پیمان بر اساس فهارس بهای ابنیه، برق، مکانیک سال 86 بوده و موضوع پیمان شامل اجرای کلیه کارهای ساختمانی، محوطه سازی و تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان اصلی ایستگاه و ساختمانهای جنبی می‌باشد همچنین اجرای کلیه تاسیسات زیربنایی نیز در حیطه عملیاتهای اجرائی این شرکت می‌باشد این پروژه با زیربنایی معادل 675700 مترمربع در قالب ترکیبی از اسکلت فلزی در ساختمان اصلی و اسکلتهای بتنی در ساختمانهای جنبی توسط مشاور پروژه (مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران) طراحی شده است.

جزئیات پروژه

کارفرما:
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
مشاور:
مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
مدت پیمان:
18 ماه
مبلغ پیمان:
263,980 میلیون ریال
شهر محل اجرا:
شیراز
زیر بنا:
675700 متر مربع
تاریخ:
86/12/28