ساختمان مرکز مخابرات یزدانشهر

احداث ساختمان و تاسیسات مکانیکال و الکتریکال، محوطه سازی و حصار کشی طی قرارداد شماره 73274/761 مورخ 10/12/ 1370 انجام پذیرفت.

جزئیات پروژه

کارفرما:
شرکت مخابرات استان اصفهان
مشاور:
دفتر فنی مهندسی شرکت مخابرات استان اصفهان
دستگاه نظارت:
دفتر فنی مهندسی شرکت مخابرات استان اصفهان
مدت پیمان:
24 ماه
مبلغ پیمان:
593، 951، 420 ریال
شهر محل اجرا:
اصفهان
زیر بنا:
3500 متر مربع + 15000 متر محوطه سازی
تعداد طبقات:
4 طبقه
تاریخ:
14/03/1374